LMS知識社群ePortfolio線上教學網登入
位置: 系統管理者 > 職涯檔案 > 個人檔案 > 數位教學紀錄
個人檔案
學校經歷
個人著作
計畫
學期課程編號課程名稱班級學分
1041
12345
lms01
1
1032
987
lms01
0
不分學期課程
service_01
服務台
0
不分學期
willa
lms01
2
test03
lms01
2
test02
lms01
2
test04
lms01
2
test01
lms01
2